RCP System Rejestracji Czasu Pracy
16 maja 2024

ROZWIĄZANIA PROPONTIS - APLIKACJA

Monitorowanie i zwalczanie przemocy w szkole

Nowoczesna aplikacja wspierająca szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej.

Czym jest RESQL?

RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej, stworzony przy pełnym zaangażowaniu społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców.

System powstał na podstawie przeprowadzonych przez nasz zespół badań, warsztatów z nauczycielami i uczniami oraz pilotażu działania systemu. Dzięki aktywnemu uczestnictwu wszystkich zainteresowanych stron, RESQL stanowi skuteczne narzędzie w walce z przemocą rówieśniczą, wspierając jednocześnie rozwój pozytywnych relacji w środowisku szkolnym.

Liczne badania prowadzone w polskich szkołach wskazują na trzy istotne problemy:

RESQL wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i oferuje szkołom:

Jak powstał RESQL?

Przygotowanie aplikacji oraz oferowanych wraz z nią rozwiązań zostało poprzedzone badaniami i pilotażami prowadzonymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nasze propozycje opierają się na analizie wyników badań oraz programów już funkcjonujących w placówkach edukacyjnych. W latach 2019-2020 zespół psychologów i pedagogów z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przeprowadził pilotaż lekcji dotyczących przemocy rówieśniczej. Na tej podstawie opracowano zestaw lekcji na tematy takie jak: przemoc relacyjna, cyberprzemoc, reagowanie na przemoc i rola świadków, konflikty i ich rozwiązywanie, oraz myślenie społeczno-moralne.

Opracowanie rozwiązań zawartych w aplikacji poprzedzone zostało wywiadami z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Następnie podczas warsztatów z nauczycielami, dyrektorami i uczniami testowano wstępne rozwiązania, wprowadzano poprawki, a pomysły dostosowywano do oczekiwań użytkowników. Te działania doprowadziły do stworzenia aplikacji mobilnej dla uczniów oraz odrębnego stacjonarnego panelu dla nauczycieli, odpowiedzialnych za przyjmowanie i analizę zgłoszeń uczniów. Przygotowaliśmy również rozwiązania dla dyrektorów szkół, umożliwiające monitorowanie problemu przemocy, raportowanie w formie zestawień oraz analizowanie zdiagnozowanych problemów we współpracy z radą pedagogiczną.

Jak działa aplikacja

Uczeń
 • Zgłasza sytuację, która go niepokoi (może ona dotyczyć go bezpośrednio lub może być jej świadkiem).
 • Uczeń wybiera typ przemocy lub opisuje inne niepokojące zdarzenie:
  - fizyczna - relacyjna - materialna - seksualna - cyberprzemoc
 • Zgłoszenie może być anonimowe. To uczeń decyduje czy i w jakim zakresie ujawni dane o sobie (np. imię, klasa do której chodzi).
Nauczyciel
 • odbiera zgłoszenie i we współpracy z innymi pracownikami szkoły podejmuje odpowiednie działania
 • Porządkuje zgłoszenia nadając im kategorie i priorytet
 • Wdraża lekcje wychowawcze
 • Podejmuje interwencję
 • Na podstawie kontaktu z uczniem nauczyciel stara się ustalić czego dotyczy problem i jakiego rodzaju pomoc jest mu potrzebna
Dyrektor
 • Monitoruje problem przemocy w szkole za pomocą stacjonarnego panelu systemu RESQL.
 • Analizuje zdiagnozowane problemy wraz z radą pedagogiczną
 • Otrzymuje raporty w formie zestawień

Schemat wdrożenia

WDROŻENIE

4

Rozpropagowanie aplikacji w szkole

Ogłoszenia dla uczniów, lekcje wychowawcze (w oparciu o dostarczone scenariusze na temat działania aplikacji RESQL, typów przemocy i sposobów zgłaszania) prowadzone przez wychowawców przy wsparciu nauczycieli interwentów.

5

Uruchomienie aplikacji w szkole

Dostarczanie uczniom kodów dostępu do aplikacji, testowanie próbnych zgłoszeń, testowanie panelu interwenta.

6

Wdrożenie w klasach uczestniczących w programie RESQL

Przeprowadzenie w klasach zestawu lekcji wychowawczych o tematyce antyprzemocowej, zgodnie z propozycją RESQL (lekcje w oparciu o dostarczone scenariusze).

7

Monitorowanie działania programu

Kontakt mailowy i telefoniczny z koordynatorami RESQL, rozwiązywanie problemów technicznych

COKKIE-INFO
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Polityka Prywatności